XƏBƏRLƏR

“Yük Taksİsİ.az” MMC şİrkətİndə ISO 9001, ISO 45001 və ISO 14001 Standartlarının tətbİqİ layİhəsİ uğurla başa çatmışdır.

Tarix: 16.10.2020

“YÜK ТAKSİSİ.AZ” ММС şirkətində Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi, Sağlamlığın Qorunması və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi və Ekoloji Menecment Sistemi müvəffəqiyyətlə tətbiq edilib və sertifkatlaşdırılmışdır. Məsləhət xidməti layihəsinin icrası 2018-ci ilin axırlarında başlamışdır.

İl yarım ərzində aparılan işin nəticələrinə əsasən "YÜK ТAKSİSİ.AZ" MMC öz sahəsi "Daxili və Beynəlxalq Daşınmalar" üzrə ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 Beynəlxalq Standartlara müvafiqliyini təsdiq elədi.

Sertifikasiya auditi Moody Intertek sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır.