XƏBƏRLƏR

SOCAR Marketİnq və İqtİsadİ Əməlİyyatlar İdarəsİ müvəffəqİyyətlə yenİ 45001:2018 Standartını tətbİq etmİşdİr.

Tarix: 25.05.2019

SOCAR Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 2019-cu ilin may ayının axırlarında ISO 45001:2018 standartını uğurla tətbiq etmiş və eyni zamanda sertifikasiya orqanı olan SGS tərəfindən müvəffəqiyyətlə sertifikasiya auditini keçmişdir.