XƏBƏRLƏR

2017-cİ İlİn 24-25 sentyabr tarİxlərİndə “Lİderlİk və İdarəetmə” “İdarəetmənİn əsasları” üzrə korporatİv təlİm proqramı uğurla keçİrİlmİşdİr.

Tarix: 26.09.2017

2017-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək texnologiyalar Parkında “ Liderlik və idarəetmə” “İdarəetmənin əsasları” üzrə korporativ təlim proqramı uğurla keçirilmişdir.