XƏBƏRLƏR

“Hi-Force Caspian” ММС şİrkətİ ISO 9001 Standartını uğurla tətbİq etmİş və sertİfİkasİya audİtİndən keçmİşdİr.

Tarix: 16.05.2019

HI-Force Caspian MMC keyfiyyət idarəetmə sistemini tətbiq etdi və 2019-cu ilin may ayında ISO 9001:2018 tələblərinə uyğun sertifikatlaşdırma auditindən uğurla keçdi.

Sertifikatlaşdırma sahəsi: "Geniş çeşidli hidravlik, pnevmatik və mexaniki avadanlıqların tədarükü, icarəsi, istismarı, təmiri, yoxlanılması, kalibrlənməsi və sınaqdan keçirilməsi xidmətləri"

Sertifikasiya auditi SGS sertifikasiya orqanı tərəfindən aparılmışdır.