ISO STANDARTLAR

Tədbİrlərİn sabİtlİyİ menecment sİstemİ ISO 20121:2012

Tədbirlərin sabitliyi menecment sistemi ISO 20121:2012

ISO 20121:2012 beynəlxalq standartının tələblərinə əsaslanan tədbirlərin sabitliyi menecment sistemi iş tədbirlərinin yaranması üçün əsas prinsiplərin təkmilləşdirilməsi, event-menecment alətlərinin, praktiki bacarıqların yaxşılaşması, tədbirlərin layihələndirilməsi, hadisələrin idarə edilməsinin bütün tsikli boyunca davamlılığın artması üçün ən effektiv sistemdir.

ISO 20121:2012 bütün növ tədbirlərin - idman, mədəniyyət, iş, siyasi təşkilatçıları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Standart bu tədbirlərin nəticələrini müəyyənləşdirməyə, eləcə də tədbirlərin planlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi yolu ilə müsbət nəticələr əldə etməyə yönəlmişdir.

ISO 20121:2012 TƏTBİQİ NƏTİCƏSİNDƏ MÜƏSSİSƏNİN ƏLDƏ ETDİYİ ÜSTÜNLÜKLƏR:

  • Biznes-proseslərin optimallaşdırması əsasında səlahiyyətlərin və cavabdehliklərin bərabər bölünməsi hesabına idarə edilmənin effektivliyinin artması;
  • Risklərin azaldılması və onların xoşagəlməz nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə idarəetmə proqramlarının hazırlanması;
  • Sənədlərlə və maliyyə resursları ilə işlərin yaxşılaşması;
  • 2 qrup arasında qarşılıqlı anlayışın və qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşması;
  • Effektiv və şəffav tədbirlər sisteminin yaradılması;
  • Tədbirin keçirilməsində maraqlı tərəf ilə təşkilatçılar arasında qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşması;
  • Tədbir haqqında müsbət mövqeyin yaranması.