ISO STANDARTLAR

Daşınma zəncİrİndə təhlükəsİzlİk menecment sİstemi ISO 28001

ISO 28001 - Daşınma zəncirində təhlükəsizlik menecment sistemi

ISO 28001 beynəlxalq standartının tələblərinə əsaslanan daşınma zəncirində təhlükəsizlik menecment sistemi təchizat sahəsində çalışan müəssisələri üçün efektiv sistem olub, risklərin azaldılmasına və onların yaranmasının qarşısını almağa kömək edir. Standart həm kiçik, həm də böyük həcmli nəqliyyat şirkətləri, eləcə də servis şirkətləri, istehsalat sahələri, anbara yığılma və saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur

ISO 28001 MENECMENT SİSTEMİNİN TƏTBİQİ NƏTİCƏSİNDƏ MÜƏSSİSƏNİN ƏLDƏ ETDİYİ ÜSTÜNLÜKLƏR:

  • Fiziki təhlükələrin və risklərin qiymətləndirilməsi, məs: funksional imtinalar, təsadüfi zərərlər, bilərəkdən ziyan vurma və ya terroristik, kriminal hərəkətlər;
  • Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin idarə olunması, insani faktorlar və müəssisənin işinə, vəziyyətinə və təhlükəsizliyinə təsir edən digər fəaliyətlər daxil olmaqla fəaliyyət zamanı yaranan təhlükə və risklərin idarə olunması;
  • Əvvəlcədən həyata keçirilmiş avadanlığın təhlükəsizliyi və bötüvlüyünü təmin edəcək tədbirlərin q/effektiv olmasına səbəb ola biləcək Təbii təbiət fəlakətlərdən(fırtına, daşqın və s.) yaranan risklərin idarə olunması;
  • Yüklərin daşınması xidməti üzrə biznes tərəfdaşları və müştərilər tərəfindən etibar və inam;
  • Nəqliyyat xidmətləri üzrə etibarlı təchizatçısı kimi şirkətin imicinin artması;
  • Yüklərin daşınması xidməti üzrə müsabiqə və tenderlərdə iştirak edərkən rəqiblərin qarşısında rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi;
  • Şirkətin investisiya cəlbediciliyinin artması;
  • Reklam məqsədilə sertifikatın olmasından istifadə etmək.