Rİsk menecment ISO 31001

Təlimin məqsədi: ISO 31001 standartının tələblərinin və risklərin menecment metodlarının öyrənilməsi. Praktikada tələblərin reallaşdırılmasının nümunələrlə öyrənilməsi, eləcə də identifikasiyalar, qiymətləndirmə və risklərin idarə edilməsi üzrə praktiki iş.

Təlimin auditoriyası: Müəssisənin risklərin qiymətləndirilməsinə cavabdeh olan mütəxəssisləri. Müəssisənin ekoloji risklərinin idarə edilməsinə və işçi heyətin təhlükəsizliyinə dair risklərinə cavabdeh olan mütəxəssisləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Risk-menecment daimi uğurun (ISO 9004:2009) aləti kimi, sosial cavabdehliyin (ISO 26000:2010) komponenti və idarəetmə ilə bağlı qəbul edilmiş qərarların dəstəklənməsi. 31001 seriyalı ISO standartlarının quruluşu, metodologiyası və tətbiq sahələri.
 • "Risk" anlayışının təkamülü. Risk anlayışının məqsədlərə təsiri kimi. Q/müəyyənlik amili və risk. ISO Guide 73:2009 yeni lüğətində risk-menecment terminalogiyası.
 • Uğurlu risk-menecmentin prinsipləri.
 • Risklərin idarə edilməsinin və PDCA tsiklinin quruluşu. Onun əsas elementləri və tətbiq ardıcıllığı:

  • Müəssisənin öyrənilməsi.
  • Risk menecment siyasəti.
  • Cavabdehlik, kompetensiya, vəzifələrin bölüşdürülməsi .
  • Təşkilati proseslərə inteqrasiya.
  • Xarici və daxili əlaqələrin və hesabatların mexanizmlərinin quraşdırılması.
 • Risk-menecmentin prosesləri (mərhələləri):

  • Daxili və xarici əlaqələrin saxlanılması və konsultasiya.
  • Daxili və xarici kontekstin qurulması.
  • Risk kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi, riskin identifikasiyası,riskin təhlili, riskin qiymətləndirilməsi.
  • Risklərin emalı və variantların seçilməsi: riskin qarşısının alınması, riskin mənbəyinin aradan qaldırılması, ehtimalın dəyişdirilməsi, riskin digər tərəflərlə bölüşdürülməsi (sığorta, autsorsinq).
  • Risklərin emalı planları.
  • Monitorinq və proseslərin təsviri.

İkinci gün (10.00 – 18.00)

6. Risk-menecmentin sənədləri: Risk-menecmentin planları, əlaqənin saxlanılması (kommunikasiya) planları, risk matrisası, risk profili və s.
7. Risk-menecmentin auditi və audit prosesinin özünün riskləri.
8. ISO/МЭК 31010:2009 standartı , onun quruluşu və tərkibi. ИСО/МЭК 31010: HAZOP, FMEA, FTA, PHA, ETA vəs. müvafiq olaraq texniki risklərin qiymətləndirilməsi metodunun təsviri.
9. Risk-menecment - müəssisədə gələcəkdə çoxluq təşkil etməsi . 31000 seriyalı ISO standartları – risk menecerin köməkçi alətidir.

Yekun test

«Risk menecment ISO 31000» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim ;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI