Texnİkİ Sənədlərİn Hazırlanması

Texniki sənədlərin hazırlanması istehsalatın təşkili, sənaye məhsullarının istehsalı və reallaşdırılması üçün vacib şərtdir. Texniki sənədlərin hazırlanmasının aktuallığı istehsal və istismar proseslərində məhsulun təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin təmin edilməsinə yönələn normativ tələblərlə əsaslandırılır.

Müəssisəmizin mütəxəssisləri tərəfindən təklif edilən kompleks xidmətlərə daxildir:

 • Texniki şərtlərin hazırlanması, razılaşdırılması və qeydiyyatı.
 • İstehsalatda məhsulun istehsalı zamanı texniki sənədlərin hazırlanması.
 • Məhsul üçün pasport.
 • Məmulatın istismarı üzrə rəhbərlik.
 • Məmulatın sınağı üzrə proqram və metodika.
 • Tətbiq üzrə texnoloji təlimatlar.
 • Sınaq stendləri üçün pasportlar.
 • Sınaq stendlərinin sınağı üzrə proqram və metodika.
 • Texnoloji reqlamentlər.

Biz eləcə də kompleks aşağıdakılar daxil olan texnoloji yanaşmalar da həyata keçiririk:

 • Texniki sənədlərin razılaşdırılması və təsdiqlənməsi.
 • Sınaqların təşkili və keçirilməsi, protokolların, aktların, qərarların, əmrlərin rəsmiləşdirilməsi.