Sınaq Nətİcələrİnİn qeyrİ-müəyyənlİyİnİn qİymətləndİrİlməsİ və Verİfİkasİyası / Valİdasİyası

Təlimin məqsədi: ISO/IEC 17025:2017 standartı «Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətlərinə dair ümumi tələblər» texniki səlahiyyətlərə aid olan kalibrləmə və sınaq laboratoriyalarının tələblərini, xüsusilə yoxlamanın keçirilməsi üçün sınaq yoxlama metodikasının müəyyənləşdirir. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi laboratoriya mütəxəssislərinin metrologiya və riyazi statistika sahəsində xüsusi bilik və bacarıqlara malik olduğunu nəzərdə tutur.

Təlimin auditoriyası: Texniki mütəxəssislər, sənaye müəssisələrinin sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının metrologları, müstəqil sınaq laboratoriyalarının mütəxəssisləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 5 gün

Birinci gün (09.30-18.00)

 • Normativ sənədlərdə sınaqların keyfiyyətinin təmin olunması tələbləri. Yoxlama (validasiya) sahəsində anlayışlar, terminlər və təriflər. Validasiya (yoxlama) sahəsində əsas normativ sənədlər.
 • Validasiya proseduru. Validasiya sənədləri: standart əməliyyat prosedurlarının sınaq strukturu, validasiya proqramı, validasiya protokolu, validasiya nəticələrinin qiymətləndirilməsi, validasiyaya dair hesabat.
 • EURACHEM tövsiyyəsi. Sınaq metodlarının analitik xüsusiyyətləri və qiymətləndirilməsi üsulları: düzgünlük, dəqiqlik..
  Sınaq metodlarının analitik xüsusiyyətləri və onların qiymətləndirilməsi metodları: həssaslıq, aşkarlama sərhədi, spesifiklik və seçicilik, sağlamlıq. Nəticələrin hesablanması və analizi üçün alqoritmlər

İkinci gün (09.30-18.00)

 • ISO 5725 standartı validasiya (yoxlama) xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün əsas kimidir. Təkrarlanmanın qiymətləndirilməsi üsulları.
 • ISO 5725-4 müvafiq olaraq düzgünlüyün qiymətləndirilməsi üsulları.
 • Keyfiyyətə nəzarət və kadrların səlahiyyətlərini təmin etmək üçün dəqiq və düzgün göstəricilərdən praktik istifadə. Laboratoriya nəticələrinin kiçik miqdarda eksperimental məlumatlarla qəbul edilməsinin qiymətləndirilməsi.

Üçüncü gün (09.30-18.00)

 • Qeyri müəyyənliyin qiymətləndirilməsində əsas tənzimləyici sənədlər. Qeyri-müəyyənlik nəzəriyyəsinə aid statistik anlayışların xülasəsi.
 • Analitik ölçüdə qeyri-müəyyənliklərinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi. Model bərabərləşdirilməsi (tənliyi). А və В tipi üzrə standart uyğunsuzluğun qiymətləndirilməsi. B tipi üzrə məlumat mənbəyi. Kombinə edilmiş standart qeyri-müəyyənliyi.
 • Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlik.
 • Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlikləri qiymətləndirmək üçün ölçmə nəticələrinin bölüşdürülməsi qanununun qiymətləndirilməsi. Qruplaşdırma meyarları.
 • Ölçmənin qeyri-müəyyənliyini qiymətləndirmək üçün əsas alqoritm. (GUM, EURACHEM rəhbərliyi). Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyi üzrə hesabat.
 • Qeyri-müəyyənlik mənbələrinin təhlili və birbaşa vahid ölçmələr nümunəsi üzrə büdcənin tərtibi.
 • Analitik dəyərlərin ölçülməsindəki qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi və ölçü alətlərinin kalibrlənməsi nümunələri.

Dördüncü gün (09.30-18.00)

 • Ölçmə tipinə görə qeyri-müəyyənliyi qiymətləndirmək üçün üsullar – təkrarlanan müşahidələr ilə birbaşa ölçmələr. Nümunələr.
 • Ölçmə tipinə görə qeyri-müəyyənliyi qiymətləndirmək üçün üsullar – dolayı birdəfəlik, dolayı dəfələrlə. Nümunələr.
 • Reqresiya təhlili.
 • Ölçmə tipinə görə qeyri-müəyyənliyi qiymətləndirmək üçün üsullar – müştərək ölçmələr. Nümunələr.

Beşinci gün (09.30-18.00)

 • ISO 21748 müvafiq olaraq daxili laboratoriya keyfiyyətinə nəzarət məlumatlarına əsasən (statistik göstəricilər) qeyri-müəyyənliklərin qiymətləndirilməsi.
 • Xəta xüsusiyyətlərinin qeyri-müəyyənlik xüsusiyyətlərində yenidən hesablanması (РМГ 43, РМГ 91).
 • Nəticələrin bölüşdürülməsi qanunun müəyyən olunması.
 • Ölçmənin qeyri-müəyyənliyi və qərarların dəqiqliyi (ISO 10576-2003).

Yekun test

"ISO/IEC 17025:2017 standartı «Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətlərinə dair ümumi tələblər" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI