Tİbb müəssİsələrİndə Keyfİyyət İdarəetmə Sİstemİnİn hazırlanması və tətbİqİ

Təlimin məqsədi: Tibb müəssisələrində ISO 9001:2015 və ISO IWA 1:2005 standartlarının tələblərinin mərhələlərinin hazırlığı və tətbiqi ilə tanış etmək. Tətbiqin əsas mərhələləri, tətbiqin xərclərinin minimuma endirilməsi və optimallaşdırılması barədə danışmaq. Seminarın mövzusu bütün xidmət və keyfiyyətini artırmaq, mükəmməlləşmək yolunda addımlamaq istəyən bütün tibb müəssisələri üçün aktual sayılır .

Təlimin auditoriyası: Tibb müəssisələrinin rəhbərləri, baş həkimlər, tibb bölmələrinin rəhbərləri, laboratoriya müdirləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Tibbi yardım keyfiyyətinin 6 ölçüsü.
 • Dünyada tibbi yardımın keyfiyyətinin problemləri.
 • MDB və ЕС ölkələri sakinlərinin sağlamlıq durumlarının ela vəziyyətdə olması.
 • Təqdim edilən tibbi yardımın idarə olunan keyfiyyət xarakteristikası. Tibbi klinik laboratoriyalar nə qədər tez-tez səhv edirlər.
 • Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qayğı keyfiyyəti sahəsində konsepsiyası.
 • ISO 9001:2015 müvafiq Keyfiyyət menecmenti prinsipləri.
 • ISO 9001:2015 Klinikada tibbi xidmət göstərilməsinin keyfiyyət siyasəti.
 • Tibbi yardımın keyfiyyətinin məqsədli göstəricilərinin balanslaşdırılmış sistemi (BSC – Balanced Score Card)

İkinci gün (10.00-18.00)

ISO 9001:2015 standartının tələbləri.

 • ISO 9001:2015 Tibbi yardımın kliniki keyfiyyət göstəriciləri. Kliniki indiqatorlar sübutlu tibb vasitısi kimidir.
 • ISO 9001:2015. Tibb müəssisələrinin dərman vasitələri ilə formulyar sistemdə təmin olunması. Yeni dərman vasitəsinin tətbiqi proseduru.
 • ISO 9001:2015 Klinikada ölçü, analitik və tibbi avadanlığı: qeydiyyat, sertifikatlaşdırma, ixtisas, texniki nəzarət və metrologiya dəstəyi.
 • Kliniki laboratoriyada metodiki sınaqlar, istismar üzrə təlimat, qəza hallarına hazırlıq.
 • ISO 9001:2015 Tibbi yardımın kliniki protokolları (unifikasiya edilmiş tibbi yardım kliniki protokolu): struktur, məzmun tələbləri
 • Pasientin kliniki marşrutu və lokal (daxili) tibbi yardım protokolları
 • Gözlənilməyən və proqnozlaşdırılmayan tibbi yardım nəticələri.
 • Monitorinq və uyğunsuzluqların idarə edilməsi . Çətinliklərə dair keyfiyyətə nəzarət ;həkim fəaliyyətinin daxili qiymətləndirilməsi.
 • Pasient və maraqlı tərəflərin iddialarına dair işlər.
 • Proses yanaşma: proseslərin təsnifatı, proseslərin təyin olunması, proseslərin təsvir üsulları

Üçüncü gün (10.00-18.00)

 • Klinikada tibbi müalicə və kadr hazırlığı üzrə daxili audit (Səhiyyə Nazirliyinin normativ sənədlərinə uyğun olaraq).
 • KMS daxili audit. Tənzimləyici və qabaqlayıcı tədbirlər planı. Klinikada tibbi xidmətin keyfiyyətinin davamlı yaxşılaşdırılması planı.
 • Pasientlərin, onların nümayəndələrinin, tibb işçilərinin sosioloji tədqiqatlarının funksiyası. Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin təmin edilməsi
 • KMS yaradılması və tətbiqi . KMS sənədli rəsmiləşdirilməsi.
 • KMS yoxlanışlarının sənədli rəsmiləşdirilməsi.
 • Tibbi qurumlarda KMS-in tətbiq edilməsində təşkilati tədbirlər , ISO 9001:2015 standartının tələblərinə müvafiq tibbi yardımın göstərilməsi:
 • Klinika üzrə əmrlər, Klinikanın təşkilati strukturuna edilən dəyişikliklər, bölmələr haqqında Əsasnaməyə dəyişikliklərin edilməsi və vəzifə təlimatları.
 • Keyfiyyət idarəetmə sisteminin əsasları üzrə mütəxəssislərin,daxili auditorların hazırlanması.
 • Davamlı inkişaf, mükəlləşmə.

Yekun test

"Tibbi qurumlarda Keyfiyyət Menecment Sisteminin işlənib-hazırlanması və tətbiqi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI