FSSC 22000 tələblərİnə müvafİq olaraq qİda təhlükəsİzlİyİ İdarəetmə sİstemİnİn İnkİşafı və həyata keçİrİlməsİ

Təlimin məqsədi: FSSC 22000 tələblərinə müvafiq olaraq qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin inkişafı və həyata keçirilməsi üzrə məhsul zəncirində iştirak edən müəssisələrin mütəxəssislərinin hazırlanması. Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi menecment sisteminin daxili auditini aparmaq üçün, daxili audirotların hazırlığı.

Təlimin auditoriyası: Ərzaq təhlükəsizliyi idarəetmə sistemlərinin inkişafı və həyata keçirilməsi üçün məhsul zəncirində iştirak edən müəssisələrin mütəxəssisləri, laboratoriya müdirləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Yeyinti məhsullarının ümumi təhlükəsizlik problemləri (giriş kursu)
 • Təhlükəsizlik standartları ilə tanışlıq
 • FSSC 22000 qida standartı anlayışı
 • FSSC 22000 əsas komponentləri
 • FSSC 22000 tətbiq sahəsi
 • FSSC 22000 sertifikatlaşdırma sxeminə giriş.
 • FSSC 22000 üzrə sertifikatlaşdırma məsələləri.
 • Əlavə FSSC 22000 sertifikatlaşdırma tələbləri Əlavə 1А

-Xidmətlərin idarə edilməsi. Məhsulların qorunması, bioterrorizm və həssaslıq, təhdid təhlili, risklərin qiymətləndirilməsi, idarəetmə. Həssaslıq təhlili, risk qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. Allergenlərin idarə edilməsi. Logotipin istifadəsi. Məhsul etiketləmə.

İkinci gün (10.00-18.00)

ISO 22000 standartın tələbləri

ISO 22000 standartına giriş və YMSMT ümumi tələbləri

 • Qida məhsulları və onların nəzarət tədbirləri üçün təhlükə
  (Bioloji /Kimyəvi /Fiziki/Təhlükəsizlik təhlili.)
 • ISO/TS 22002-1 proqramının ilkin şərtləri və tələbləri
 • Təhlükələrin təhlili üçün qabaqcıl addımlar
 • Təhlükəsizlik təhlili

Praktiki tapşırıq № 2. «Təhlükəsizlik təhlili»

 • Nəzarət tədbirlərinin seçilməsi və qiymətləndirilməsi. İŞP. НАССР planı

Praktiki tapşırıq № 3. «НАССР və İŞP işlənib-hazırlanması»

 • Uyğunsuzluqların idarə edilməsi: potensial təhlükəli məhsulların konsepsiyası, potensial təhlükəli məhsulların idarə edilməsi, məhsulun şıxdaş edilməsi, tənzimləyici tədbirlər.

Praktiki tapşırıq № 4. «Uyğunsuzluqların idarə edilməsi. TT işlənməsi»

Üçüncü gün (10.00-18.00)

FSSC 22000 tələbləri 4-cü versiya.

 • Təhlükələri və zəiflikləri təhlil etmək üçün təşkilatın addımları.

Praktiki iş «Təhlükələrin eyniləşdirilməsi, motivasiya və qiymətləndirməsi»

 • Qida məhsullarının saxtalaşdırılması üsulları.

Praktiki iş «Qida məhsullarının saxtalaşdırılması nümunələri»

 • Zəifliyin qiymətləndirilməsi üçün alət.

Praktiki iş «Həssaslığın eyniləşdirilməsi üsullarının tətbiqi»

Yekun test

"FSSC 22000 tələblərinə müvafiq olaraq qida təhlükəsizliyi idarəetmə sisteminin inkişafı və həyata keçirilməsi" təlim kursu, təlim iştirakçıları ilə praktiki tapşırıqlardan istifadə edərək dialoq rejmində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI