İnteqrasİya edİlmİş İdarəetmə sİstemİnİn İnkİşafı və tətbİqİ (ISO 9001, ISO14001, ISO45001)

Təlimin məqsədi: Standartın tələblərinin təlimi. Standartların tələblərini yerinə yetirmək üçün təcrübə və metodların nümayişi.

Təlimin auditoriyası: KMS inkişafı və tətbiqinə dair cavabdeh olan əməkdaşlar,keyfiyyət menecmenti xidməti əməkdaşları, ekoloji xidmət və ekoloji təhlükəsizlik əməkdaşları; əməyin mühafizəsi və istehsalat təhlükəsizliyi xidmətlərinin əməkdaşları; ekoloji təhlükəsizlik, əmək təhlükəsizliyi və sağlamlığın qorunması üçün məsul müəssisələrin rəhbərləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (09.30-18.00)

 • İdarəetmənin ümumi strukturunda KMS yeri. KMS üstünlükləri və xüsusiyyətləri.
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartlarının yeni versiyasının prespektivləri.
 • Keyfiyyət menecmenti, ekologiya və əməyin mühafizəsinə giriş.
 • Menecment sisteminə yanaşma və prinsipləri. Menecment sisteminin modeli.
 • PDCA metodologiyası.

ISO 900, ISO 14001, ISO 45001 standartlarının quruluşu.

4. Müəssisənin/təşkilatın ətrafı.

 • - Təşkilatı və təşkilatın mühitini başa düşmək.
 • - Maraqlı tərəflərin gözləntilərini və ehtiyaclarını başa düşmək.
 • - KMS fəaliyyət sahəsi.
 • - Proseslər, proses yanaşma. İstisnalar və onların əsasları.

Praktiki tapşırıq № 1. «Təşkilat mühitinin və maraqlı tərəflərin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi»

5. Liderlik və öhdəlik.

 • - Ali rəhbərliyin rolu
 • - Təşkilat və onun KMS öhdəliklərinə bağlılığı.
 • - İstehlakçıya istiqamətləndirmə.
 • - KMS sahəsində planlaşdırma, siyasət və məqsədlər.
 • - Rol,vəzifələr, səlahiyyətlər və məsuliyyət.
 • - KMS fəaliyyətində personalın iştirakı, dəstək və məsləhəti.

6. KMS planlaşdırılması.

 • - Risklər və imkanlara dair tədbirlər
 • - Ekoloji aspektlər.
 • - OH&S sahəsində təhlükə və risklər.
 • - Risklərin idarə edilməsinin üsul və metodlarının müəyyənləşdirilməsi.
 • - Fəaliyyətin planlaşdırılması.
 • - KMS-in məqsədi və onların nailiyyətləri üçün fəaliyyət planlaşdırma.
 • - Dəyişikliklərin planlaşdırılması.

Praktiki tapşırıq № 2. «Təsirlərin və təhlükələrin müəyyən edilməsi, təhlili ,qiymətləndirilməsi, risklər və imkanlar»

İkinci gün (09.30-18.00)

7. Dəstək (təminat).

 • - Resurslar. Personal.
 • - İnfrastruktur. Proseslərin fəaliyyəti üçün mühit.
 • - Monitorinq və ölçmələr üçün resurslar.
 • - Təşkilatı biliklər.
 • - Səriştə. Xəbərdarlıq.
 • - İnformasiya mübadiləsi (daxili və xarici kommunikasiyalar).
 • - sənədləşdirilmiş informasiya (işlənib-hazırlanması, idarə etmə).

8. Əməliyyat fəaliyyəti.

 • - Planlaşdırma və idarəetmə fəaliyyətləri (əməliyyatlar ilə).
 • - Məhsul və xidmətlərə olan tələbatın tərifi və təhlili.
 • - Mərhələlər, əməliyyat parametrləri, proseslərin həyata keçirilməsi üçün şərtlər, idarəetmə tədbirləri.
 • - Layihələndirilməsi və hazırlanması.
 • - Xarici təchiz edilmiş proseslərin, məhsulların və xidmətlərin idarə edilməsi (satınalmalar)
 • - Məhsul istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi.
 • - Məhsul və xidmətlərin buraxılması.
 • - Uyğunsuz çıxarışların idarə edilməsi.
 • - Qəza hallarına hazırlıq və onlara olan reaksiyalar.

Üçüncü gün (09.00-17.00)

9. Fəaliyyət nəticələrinin qiymətləndirilməsi.

 • - KMS monitorinqi, ölçülməsi və təhlili.
 • - Müştəri məmnuniyyəti (KMS).
 • - Müvafiqliyin/uyğunıuğun qiymətləndirilməsi (СЭМ и SƏTƏM).
 • - KMS daxili audit.
 • - Rəhbərlik tərəfindən daimi yararlıq və effektivlik üçün KMS təhlili.
 • - KMS təhlilinin giriş və çıxış məlumatları.

10. Yaxşılaşdırma.

 • - Hadisələr və onların araşdırılması.
 • - Tənzimləyici tədbirlər və uyğunsuzluqlar.
 • - KMS daimi inkişafı və yaxşılaşdırılması.

Praktiki tapşırıq № 3. «KMS-də olan uyğunsuzluqlar. Tənzimləyici tədbirlərin işlənib-hazırlanması. Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi»

Yekun test

"İnteqrasiya edilmiş idarəetmə sisteminin inkişafı və tətbiqi (ISO 9001, ISO14001, ISO45001)" kursu seminar iştirakçıları ilə dialoq şəklində, praktiki tapşırıqların tətbiqi əsasında keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Təlim proqramı üzrə Sertifikat verilməsi ilə;
 • - aktual informasiya-sorğu materialları dəsti;
 • - gündəlik nahar və qəhvə fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI