ISO 45001:2018 beynəlxalq standartına uyğun Sağlamlığın Qorunması və Əməyİn Təhlükəsİzlİyİ Menecment Sİstemİnİn İşlənİb hazırlanması və tətbİqİ

Təlimin məqsədi: İştirakçıları ISO 45001:2018 əsas tələbləri ilə tanış etmək, təhlükələrin müəyyən edilməsi və riskləri və imkanları qiymətləndirmək üçün metodika öyrətmək. Praktik işdə standartın tələblərini yerinə yetirmək üçün ən yaxşı təcrübənin nəzərdən keçirilməsi. Sertifikatlaşdırma orqanları tərəfindən sağlamlıq və təhlükəsizlik idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılmasının əsas anlayışlar və şərtlər təqdim etmək.

Təlimin auditoriyası: Bu təlim: menecment sisteminin işlənməsi və tətbiqinə cavabdeh olan şirkət rəhbərləri və mütəxəssisləri, bölmə rəhbərləri,əməyin mühafizəsi və istehsalat təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşları üçün nəzərdə tutulub.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2.5 gün

Birinci gün (09.30-17.30)

 • Şirkət rəhbərliyinin bir hissəsi kimi sağlamlıq və təhlükəsizlik idarəetməsi.
 • Yeni standart ISO 45001. Ümumi yanaşmalar və standartlar quruluşu.
 • Sağlamlığın Mühafizəsi və Əməyin Mühafizəsi Menecmentinin tətbiq mərhələləri
 • OHSAS 18001 standartının tətbiq sahəsi

OHSAS 18001:2007 Standartının tələbləri.

Bölmə 3. Termin və Anlayışlar

Bölmə 4. Təşkilatın konteksti

 • - Təşkilatın və onun kontekstinin başa düşülməsi.
 • - Maraqlı tərəflərin tələb və gözləntilərinin başa düşülməsi.
 • - Sistemin tətbiq sahəsi.
 • - PSƏT idarəetmə sisteminin prosesləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi.

Praktiki tapşırıq № 1. «Təşkilatda əməyin mühafizəsi və sağlamlığın qorunması sisteminin qiymətləndirilməsi»

Bölmə 5. Liderlik və işçilərin prosesə cəlb olunması

 • - Liderlik və öhdəlik.
 • - Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi üzrə siyasət.
 • - Təşkilatı vəzifələr, məsuliyyətlər, öhdəliklər və səlahiyyətlər.
 • - İştirak və məsləhətləşmə

İkinci gün (09.30-17.30)

Bölmə 6. Planlaşdırma

 • - Risk və imkanlar əsasında OH&S planlaşdırmasına yanaşması.
 • - Təhlükənin müəyyən edilməsi və PSƏT risklərinin qiymətləndirilməsi

Praktiki tapşırıq № 2. «Risklərin qiymətləndirilməsi»

 • - Hüquqi və digər tələblərin müəyyən edilməsi.
 • - PSƏT –in məqsədləri.
 • - PSƏT məqsədlərinə nail olmaq üçün planlaşdırma

Bölmə 7. Dəstək

 • - Resurslar,
 • - Səriştəlilik və məlumatlılıq.
 • - Kommunikasiya üçün ümumi tələblər,
 • - Daxili informasiya mübadiləsi.
 • - Xarici paydaşlarla məlumat mübadiləsi.
 • - PSƏT sistem tərəfindən tələb olunan sənədləşdirilmiş məlumat.

Üçüncü gün (09.30-13.00)

Bölmə 8. Əməliyyat.

 • - Əməliyyatın planlaşdırılması və nəzarəti.
 • - Təhlükələrin aradan qaldırılması və risklərin azaldılması PSƏT.
 • - Dəyişikliklərin idarə olunması.
 • - Təchizat.
 • - Fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri.

Bölmə 9. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

 • - Monitorinq, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə PSƏT.
 • - Tələblərinə uyğunluğun qiymətləndirilməsi.
 • - Daxili audit. Idarəetmənin təhlili

Bölmə 10. Təkmilləşmə

 • - Qəza, uyğunsuzluq və düzəldici tədbirlər.
 • - Davamlı inkişaf.

Yekun test

"ISO 45001:2018 beynəlxalq standartına uyğun Sağlamlığın Qorunması və Əməyin Təhlükəsizliyi Menecment Sisteminin işlənib hazırlanması və tətbiqi İSO " üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • - Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • - Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • - Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI