Tİbbİ müəssİsələrdə Keyfİyyət Menecment Sİstemİnİn qurulması və tətbİqİ

Təlimin məqsədi: Tibbi müəssisələrdə ISO 9001:2008 и ISO IWA 1:2005 beynəlxalq standartlarının tələblərinin hazırlanması və tətbiqi mərhələləri ilə tanışlıq. Tətbiq prosesinin əsas mərhələləri barəsində və tətbiq zamanı xərclərin minimallaşdırılması və optimallaşdırılması haqqında məlumatın verilməsi. Təlimin mövzusu tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin inkişafı və daimi təkmilləşdirilməsində maraqlı olan və tibbi müəssisənin fəaliyyətində menecment sisteminin praktiki tətbiqi haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyən bütün tibbi müəssisələr üçün aktualdır.

Təlimin auditoriyası: Tibbi müəssisələrin rəhbərləri, baş həkimlər, müalicə bölmələrinin və laboratoriyaların rəhbərləri.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 3 gün

Birinci gün (10.00-18.00)

 • Tibbi yardımın keyfiyyətinin 6 göstəricisi.
 • Dünyada tibbi yardımın göstərilməsinin keyfiyyəti problemləri.
 • MDB və AÖ ölkələri əhalisinin sağlamlıq vəziyyətindəki fərqlər.
 • Tibbi yardımın göstərilməsi keyfiyyətinin idarə edilən göstəriciləri. Tibbi kliniki laboratoriyalar tez-tez yanılırmı.
 • Tibbi yardımın göstərilməsi keyfiyyətinin təmin edilməsi sferasında ВОЗ konsepsiyası.
 • ISO 9001:2008 uyğun olaraq keyfiyyət menecmentin prinsipləri.
 • ISO 9001:2008 Xəstəxanada tibbi yardımın göstərilməsinin keyfiyyət siyasəti.
 • Tibbi yardımın keyfiyyətinin məqsədli göstəricilərinin balanslaşdırılmış sistemi (BSC – Balanced Score Card).
 • Keyfiyyət sistemləri sahəsində menecmentin əsasları və inkişafı.
 • 9000 seriyalı ISO standartlarının tarixi.

İkinci gün (10.00 – 18.00)

ISO 9001:2008 standartının tələbləri:

 • ISO 9001:2008 tibbi yardımın keyfiyyətinin kliniki indikatorları. Tibbi sübut aləti kimi kliniki indikatorlar.
 • ISO 9001:2008. Tibbi müəssisələrin dərman ləvazimatları ilə təmin edilməsinin formulyar sistemi. Yeni dərman ləvazimatlarının tətbiqi proseduru.
 • ISO 9001:2008 Xəstəxənanın ölçmə, analitik və tibbi avadanlıqları:
  Qeydiyyat, sertifikatlaşma, ixtisaslaşma, texniki nəzarət və metroloji təminat.
 • Kliniki laborato riyada qəza vəziyyətlərinə hazırlıq, istismar təlimatları və sınaq metodları.
 • ISO 9001:2008 Клинические протоколы медицинской помощи (унифицированный клинический протокол медицинской помощи): структура, требования к содержанию.
 • ISO 9001:2008 Tibbi yardımın kliniki protokolları (Tibbi yardımın unifikasiya edilmiş kliniki protokolları): struktur, tərkibinə dair tələblər
 • Tibbi yardımın qəfil və proqnozlaşdırılmayan nəticələri.
 • Uyğunsuzluqların idarə edilməsi və monitorinqi. Ağırlaşmalar üzrə (görə) keyfiyyətə nəzarət; həkimin fəaliyyətinin daxili ekspert qiymətləndirməsi.
 • Xəstələrin və maraqlı tərəflərin şikayətləri ilə iş.
 • Prosesli yanaşma: proseslərin təsnifatı, proseslərin müəyyənləşdirilməsi,proseslərin təsviri metodları.

Üçüncü gün (10.00 – 18.00)

 • Tibbi xidmətin göstərilməsinə və xəstəxanada kadr təminatına dair daxili audit (səhiyyə nazirliyinin normativ sənədlərinə uyğun olaraq).
 • KMS daxili auditi. Düzəldici və qabaqlayıcı tədbirlərin planı. Xəstəxanada tibbi yardımın göstərilməsinin keyfiyyəti sahəsində daimi yaxşılaşmanın planı. Xəstəxanada tibbi yardımın göstərilməsinin KMS Ali rəhbərliyinin (Baş həkimin) təhlili.
 • Xəstələrin, onların nümayəndələrinin, tibbi heyətin məmnunluğun qiymətləndirilməsi və təklif olunan xidmətin kryfiyyətinin təmin edilməsi məqsədilə sosial sorğu funksiyası.
 • KMS yaradılması və tətbiqi. KMS rəsmi qeydiyyatı.
 • KMS yoxlamalarının rəsmi qeydiyyatı.
 • ISO 9001:2008 standartının tələblərinə uyğun olaraq tibbi yardımın göstərilməsi KMS tətbiqi zamanı tibbi müəssisələrdə təşkilati tədbirlər.
 • Xəstəxana üzrə əmrlər, təşkilati strukturunda dəyişikliklərin edilməsi,şöbələrin vəziyyətinə və vəzifə təlimatlarına dəyişikliklərin edilməsi.
 • Mütəxəssislərə keyfiyyət menecment sisteminin əsaslarının öyrədilməsi və daxili auditorların təlimi.
 • Daimi yaxşılaşdırma, təkmilləşdirmə.

Yekun test

«Tibbi müəssisələrdə Keyfiyyət Menecment Sisteminin qurulması və tətbiqi» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə və təcrübə mübadiləsi aparmaqla iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI