ISO 50001:2011 standartının tələblərİ və müəssİsədə Enerjİnİ İdarəetmə Sİstemİnİn tətbİqİ metodologİyası

Təlimin məqsədi: İştirakçıların beynəlxalq standartın tələbləri ilə tanış edilməsi, tələblərin praktiki reallaşdırılmasının və sistemin tətbiqinin alqoritminin izah edilməsi, standartın tələblərinə uyğun olaraq prosedurların hazırlanması, enerji təhlilinin metodologiyasının mənimsənilməsi və enerjiyə qənaət edən tədbirlərin hazırlanması.

Təlimin auditoriyası: Təlim Enerjini idarəetmə sisteminin tətbiqində iştirak edən işçilər, eləcə də enerjini idarəetmə sisteminin daxili auditorları üçün (mexaniklər, energetiklər, texnoloqlar, ustalar, aparıcı mütəxəssislər, sex rəisləri və s.) nəzərdə tutulmuşdur.

Təlİmİn proqramı

Təlimin müddəti: 2 gün

Birinci gün (09.00-17.00)

ISO 50001 standartının beynəlxalq standarta daxil edilməsi

 • Yaranma tarixi və standartın hazırlanmasının ilkin şərtləri. Enerjini idarəetmə sistemində terminologiya (tətbiq sahəsi və sərhədlər, energetik baza xətti, enerjinin səmərəliliyi, enerjinin səmərəlilik indikatorları, energetik siyasət, enerjiyə qənaət sahəsində məqsədlər).
 • ISO 50001:2011 standartının strukturu. Enerjini idarəetmə sisteminə sistemli yanaşma.
  Digər menecment sistemləri ilə uyğunlaşma.
 • «Sistemin tətbiq məerhələləri». Tətbiq alqoritmi.
 • Rəhbərliyin öhdəlikləri. Rəhbərliyin nümayəndəsi. İşçi qrup. Enerjini idarəetmə sisteminin təşkilati quruluşu. EİS üzrə vəzifələr. EİS tətbiq sahəsinin və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi.
 • Enerji siyasəti - enerjiyə qənaət sahəsində rəhbərliyin öhdəliklərini əks etdirən sənəd.
 • Enerji təhlili və onun strukturu. Enerji təhlilinin aparılması metodikası.
 • Qanunverici və digər tətbiq olunan tələblərin identifikasiyası.Tətbiqin təhlili. Giriş təminatı. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi.
 • Dəyişkən amillərin, eləcə də enerjidən istifadəyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən qurğuların, sistemlərin, avadanlıqların, proseslərin istismar göstəricilərinin identifikasiyası. Enerjinin səmərəlilik indikatorları.
 • Enerjini idarəetmə - EİS ən əsas sənədidir. EİS əsas və köməkçi sənədlərinin strukturu.

İkinci gün (09.00 – 17.00)

Enerji planlaşdırılması

 • Kütləvi enerji istifadə edən sahələrin və amillərin identifikasiyası. СEnerji məlumatlarının toplanılması və təhlili. Enerji auditlərinin və energetik araşdırmaların nəticələri.
 • Baza xətti və baza dövrü. Enerji məqsədləri. Məqsədlərin qoyulma metodikası. Enerjiyə qənaət tədbirlərinin proqramları. Tədbirlərin qiymətləndirilməsi.
 • Əməliyyat nəzarəti, layihələndirmə, eləcə də məhsulun, avadanlığın və enerjinin alınması ilə bağlı standartın tələbləri. «Bacarıq,təlim və məlumatlandırma». Elementləri ilə bağlı standartın tələbi.
 • Enerjiyə qənaətə dair işçi heyətin motivasiyasını idarəetmə alətləri. "Məlumat mübadiləsi" elementi üçün standartın tələbləri. Maraqlanan tərəflərlə daxili və xarici əlaqələr. EİS daxili auditi üçün standartın tələbləri. Auditorlara dair tələblər. EİS daxili auditlərinin texniki auditlərdən (energetik araşdırmalar) fərqi, onların qarşılıqlı əlaqəsi. EİS auditlərinin nəticələrinin qeydiyyatı.
 • «Ölçmə, monitorinq və təhlil». Metroloji təminat. Ölçmə avadanlıqları. Rəhbərlik tərəfindən təhlilin keçirilməsinə dair standartın tələbləri.

Yekun test

«ISO 50001:2011 standartının tələbləri və müəssisədə enerjini idarəetmə sisteminin tətbiqi metodologiyası» üzrə təlim kursu praktiki tapşırıqlar tətbiq etməklə iştirakçılarla dialoq rejimində keçirilir.

Tədbirin iştirakçıları üçün:

 • Sertifikat verilməklə proqram üzrə təlim;
 • Aktual informasiya-sorğu materiallarının toplusu;
 • Gündəlik nahar və çay fasilələri.

SİFARİŞİN QEYDİYYATI